Yinan  county   QiZhi   machinery

Yinan county QiZhi machinery

ผู้ติดต่อ: Linda

แผนก: Sales Department

เสา: sales manager

โทรศัพท์: +86 15244344449

โทรศัพท์พื้นฐาน: +86 0539-3577222

ที่อยู่ บริษัท: Da zhuang Town ,Linyi city,Shandong Province,China

เว็บไซต์: ynxqzjxc.daiinfo.com
การสอบสวน

Shrink